مابه التفاوت حق بیمه برای دریافت مستمری 19.1

 استاد رفتم بیمه این برگها را به من دادند که امضا.کنم تا پرونده من به کمیسیون پزشکی ارسال شود وضمنا بنده در شرکت شخصی راننده کمپرسی بودم وضمنا شرکت درموردسختی زیان اور هیچ مبلغی به بیمه پرداخت نکرده است. باید شکایت کنم قربون دستت نگاهی بکن ببین اینها چیه؟ شرمنده وقت گرانبهای جنابعالی میگیرم؟

اینها مدارکی است که برای ارسال پرونده برای بخشنامه 19.1 ضروری است و اگر ازکارافتاده شوید باید هر سال که کمتر از 10 سال سابقه دارید را سالی 60 میلیون تومان پرداخت کنید تا حقوق بازنشستگی به شما تعلق بگیرد. اگر حق بیمه سخت و زیان آور و 4 درصد اضافه آن پرداخت نشود سخت و زیان آور برایتان محاسبه نمی شود.


نظرات