دیه سوختگی درجه 3

 رامین : دیه سوختگی درجه سوم روی دو  دهم درصد سطح بدن چقدر می شود ؟ 0.3 درصد دیه دارد معادل 810 هزار تومان . البته معمولا کمی بیشتر در نظر می گیرند مثلا 0.5 درصد دیه کامل.

  

جدیدتر قدیمی تر