بهترین نوع بیمه تامین اجتماعی

 فائزه حق داده : تفاوت بیمه مشاغل آزاد با تامین اجتماعی چیست ؟ و کدام بیمه ها مزایا بیشتری دارد ؟ بیمه مشاغل آزاد خودش یکی از بیمه های تامین اجتماعی است و جزء بیمه ها خویش فرما است . بهترین بیمه ، بیمه اجباری است یعنی کارفرما شما را بیمه نماید .

جدیدتر قدیمی تر