آیا فرم مصاحبه نشاندهنده کارکرد کارگر است ؟

 سینا : با سلام آيا مي شود به كپي فرم استخدام اوليه شركت و فرم مصاحبه اين شركت که داراي مشخصات كارگر و تاريخ پركردن و مابقي سوالات استخدام است براي شكايت از كارفرما جهت عدم حقوق واريزي براساس قانون كار و عدم بيمه نكردن استناد نمود ؟ نه نمی توان . مدرک کارکرد محسوب نمی شود .

جدیدتر قدیمی تر