شکایت از وزارت صنایع به دیوان عدالت اداری و اداره کار

 می آنا : سلام ! بنده 20 سال در شرکت تولیدی دولتی کار کرده ام . شرکت مذکور چند سال اول تحت حاکمیت قانون کار قرار داشت و سپس خود را تحت حاکمیت مقررات خاص وزارت معادن و فلزات قرارداد و دوباره پس از چند سال به حاکمیت قانون کار برگشت .

در هر کدام از این تبدیل وضعیت ها هیچگونه رضایتی از طرف کارکنان دریافت نشد و هیچگونه تسویه حسابی هم در پایان دوره انجام ندادند و همه سوابق و مطالبات به مقررات جدید منتقل شد . اکنون بنده جدیدا بازنشست شدم و متوجه شدم که بعضی از حقوق و مزایای قانون کار پرداخت نشده است و شکایت نمودم .

حل اختلاف : اولا در مقطع حاکمیت غیر قانون کار وارد نشده است . در صورتیکه به نظر می رسد چون مطالبات آن مقطع تسویه نشده است لذا باید طبق وضعیت جدید یعنی قانون کار رفتار گردد ثانیا کلیه مطالبات مقاطع قانون کار را تنها به دلیل اینکه بازنشسته شده ام و تسویه حساب نموده ام رد کرده است. در حالی که تمام موارد فوق جزء حقوق آمره بودنداکنون می خواستم قبل از شکایت به دیوان نظر شما را بپرسم. . ممنون از زحمات شما ؟

1.     بابت ایامی که مشمول قانون کار بوده اید از اداره کار و آراء هیات حل اختلاف آن شکایت کنید به دیوان عدالت اداری .

2.     بابت ایامی که مشمول مقررات وزارت بوده اید مستقیما از شرکت دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت کنید . یعنی دو شکایت انجام دهید .

جدیدتر قدیمی تر