درخواست ازکارافتادگی به علت مشکلات پروستات

 با پروستات و داشتن یه کلیه کلا چند درصد بهم تعلق میگیره؟

بابت کلیه نهایتاً ۱۵ درصد به شما تعلق بگیرد. بابت پروستات بستگی به عوارض آن دارد ولی معمولاً بین 10 تا 20 درصد بیشتر تعلق نمی‌گیرد بنابراین معمولاً بین ۳۰ تا ۳۵ بابت این دو عارضه به شما تعلق می‌گیرد که کافی نیست. شما باید ۶۶ درصد از کار افتادگی داشته باشید.


نظرات