درخواست ازکارافتادگی به علت دیسک کمر

 یعنی اگه وکیل هم برای دریافت دیه بابت دیسک کمر بگیرم اتفاقی نمیفته؟

وکیل در بسیاری از موارد به شما کمک می‌کند که بتوانید حقتان را بگیرید. در این مورد کار بسیار سختی می‌باشد و باید ارتباط بین دیسک کمر با محل کارتان ثابت شود. شاید اگر معاینات قبل از استخدام داشته باشید که در آن بر سلامت کامل شما تاکید شده باشد و معاینات جدید داشته باشید که مشکل دیسک کمر در آنجا ثبت شود به نفعتان باشد. با این حال مشکل در اینجاست که دیسک کمر ممکن است از بلند کردن اجسام در منزل هم به وجود آمده باشد. اینکه بتوان با قاطعیت ثابت کرد بر اثر کار در محیط کار چنین اتفاقی افتاده باشد کار بسیار سختی می‌باشد. در مجموع در این مورد وکیل را توصیه نمی‌کنم.


جدیدتر قدیمی تر