دیه شکستگی انگشت

 رحمانی : شکستگی بند اول انگشت سوم که با پین گذاری التیام یافته و شکستگی بند اول انگشت دوم که التیام یافته و جراحت حارصه روی دست ، لطفا میزان دیه چقدر است ؟

1.     بابت جراحت حارصه روی دست 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

2.     بابت دو شکستگی بند انگشت مجموعا 8/750 دیه کامل معادل 2 میلیون و 880 هزار تومان

نظرات