دریافت مستمری پدر و مادر توسط فرزندان

 ربیعی : با سلام ! من و همسرم مستمری بگیر تامین اجتماعی هستیم . آیا بعد از فوت یکی از ما یا هر دو مستمری به همسر یا فرزند بر قرار می شود یا خیر ؟

1.     اگر مرد فوت کند مستمری به همسر و سپس فرزندان قابل انتقال است .

2.     اگر زن فوت کند مستمری به مرد نمی رسد و تنها وقتی به فرزندان می رسد که آنها از طریق پدر مستمری دریافت نکنند .

نظرات