دیه ماه حرام

 محمد : بخشید ! من در ماه حرام تصادف کردم . آیا دیه من براساس ماه حرام تعیین می شود یا ماه های عادی  ؟ براساس ماه عادی . فقط در موارد فوت بر اساس ماه حرام محاسبه می شود .

جدیدتر قدیمی تر