آیا تامین اجتماعی حادثه کاری را قبول می کند ؟

 فرزین : با سلام ! در صورت شکایت کارگر و صدور رای اداره کار مبنی بر واریز حق بیمه کارگر برای مدت فعالیت وی ، آیا تامین اجتماعی هزینه های مربوط به حادثه واقع شده در آن بازه را بعدا پرداخت می کند و یا تعهدات بلندمدت را برقرار می کند؟ با تشکر ؟ اگر تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه را قبول کند تمامی تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت را برقرار می کند . البته ممکن است قبول نکند چون بارها دیده شده است که بعد از ایجاد حادثه تازه به فکر پرداخت حق بیمه افتاده اند و جدیدا تامین اجتماعی به شدت با آن مخالفت می کند .

جدیدتر قدیمی تر