اعتراض به رای بازرس اداره کار

 علیرضا جعفری : من سرکار از روی نبردبان افتادم پایین و چندین بار هم به صاحبکار گفتم که یاید وسایل مورد نیاز را فراهم کنند ولی متاسفانه قبول نکردند . حال اداره کار من را مقصر دانستند ؟ چطوری اعتراض کنم ؟ باید از طریق شورای حل اختلاف شکایت کنید تا کارشناس دادگستری موضوع را مجددا بررسی کند .

جدیدتر قدیمی تر