محاسبه آنلاین دیه

 محمد : یک درصد از دیه کامل و ارش بندششم معادل نیم درصد از دیه کامل انسان و ارش بند هفتم معادل چهار دهم درصد از دیه کامل انسان و ارش بند هشتم معادل نیم درصد از دیه کامل انسان چقدر می شود ؟ 2.4 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 480 هزار تومان .

نظرات