جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه

 ناشناس : کارفرما برای 5 سال بیمه پرداخت نشده من به نرخ امسال چقدر باید پرداخت کند  با توجه به اینکه من را اخراج کردند ؟  بستگی به این دارد که چند سال سابقه دارید . اگر در شرف بازنشستگی باشید حداقل حقوق را در نظر می گیرند اما اگر در این حال نباشند حق بیمه تان را براساس دو برابر حداقل حقوق و به نرخ امسال محاسبه می کنند .

جدیدتر قدیمی تر