درخواست ازکارافتادگی به علت آسیب به ستون فقرات

 سلام! مهره های کمرم هم مشکل دارد. دکتر جراح مغز و اعصاب وستون فقرات برایم نوشته ولی کمیسیون درصد ازکارافتادگی را نمیدهد و مهره هایم مشکل دارد. میخواهید مدارک هایم را برایتان ارسال کنم تا ببینید؟

بابت لگن چون مادرزادی است درصدی به شما تعلق نمی‌گیرد. بابت ستون فقرات اگر عوارض مربوط به نخاع نداشته باشد درصدی 66 درصد مورد نیاز از کار افتادگی را نمی‌گیرد.  بابت ستون فقرات باید آسیب‌ها به قدری جدی باشند عوارض غیر قابل درمان بر جای گذاشته باشد.


نظرات