عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

 محمد امین شاهی : من طی دو سال بیمه نشدم و هنگام پرسید بیمه نشدم کارفرما گفت باید کل مبلغ بیمه را خودت پرداخت کنی . بعد از رفتن به ادازه تامین اجتماعی گفتند باید فیش بانکی داشته باشی ! صاحب کار عوضی و زرنگ من هم از ریختن پول به حساب من خود داری می کرد تا مدرکی باقی نماند و الان چگونه می توانم حق بیمه دو سال کارم را بگیرم ؟

1.     باید به اداره کار شکایت کنید و البته برای موفقیت باید مدرک مکتوب داشته باشید . بستگی به محیط کارتان هم دارد . به نظر من ابتدا به تامین اجتماعی مراجعه کنید و درخواست بازرسی از محل کار بدهید . اگر بازرس تامین اجتماعی اشتغال شما را تائید کند حداقل از زمان تائید حق بیمه شما باید توسط کارفرما پرداخت شود . 23 درصد کارفرما و 7 درصد شما !

2.     بابت 2 سال گذشته تنها راهی که دارید درخواست بازرسی از اداره کار است . البته احتمال موفقیت تان زیاد نیست چون معمولا بازرسی نمی آیند و یا در بازرسی مدارکی پیدا نمی کنند. 

جدیدتر قدیمی تر