افت قیمت خودرو به علت تعویض کاپوت

 فائز : من دیروز ۱۳۹۸، با ماشین ۴۰۵ تصادف کردم مدل۹۴ . مقصر من هستم . کاپوت ماشین آسیب دیده و باید عوض بشود . می خواهم بدانم افت قیمت چقدر است ؟ حدود 4درصد قیمت ماشن قبل از تصادف افت قیمت دارد.

جدیدتر قدیمی تر