درخواست ازکارافتادگی به علت اختلال دوقطبی

ببخشید بیماری اعصاب روان مشمول از کار افتادگی میشه؟ 

برای اینکه بتوانید بابت بیماری‌های اعصاب و روان از کار افتاده شوید مانند بیماری‌های اسکیزوفرنی دوقطبی اسکیزو افکتیو افسردگی یا بیماری‌های دیگر باید بستری بیمارستانی داشته باشید و تحت نظر پزشک درمان دارویی و بیمارستانی داشته باشید. در غیر این صورت از کار افتاده کلی نمی‌شوید.نظرات