محاسبه آنلاین دیه

 سید رضا : با سلام خواستم مقدار دیه را برایم حساب کنید . مدارک بالینی بررسی گردید که نتیجه بدین شرح است  . صدمات اعلام شده در نظریه اولیه التیام یافته تلقی می گردد و دیه مقدر دارد . میزان آرش آسیب نسج نرم و نصب وسایل جراحی و تثبیت کننده یازدهم و دوازدهم پشتی مجموعا دوازده درصد است . سایر صدمات اعلام شده التیام یافته تلقی می گردد و معاینه مجدد ندارد ؟

1.     بابت آسیب هایی که دیه مقدر دارند مشخص نشده است چه آسیب هایی است تا دیه شان را مشخص کنم .

2.     بابت ارش 12 درصد دیه دارد معادل 32 میلیون و 400 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر