بیمه تامین اجتماعی خبرنگاران

 فاطمه رشیدی : با سلام ! من خبرنگار هستم و مجموعا ۴ سال بیمه خبرنگاری دارم . روزنامه ها ۵ نفر را بیمه می کنند و من مازاد محسوب می شوم . روزنامه نمی تواند بیمه منو بپردازد. الان به من گفتند بیمه آزاد ۵۴۰ هزار تومان می شود که خیلی زیاد است .

آیا روزنامه می تواند از مشوق های بیمه ای کارفرمایی استفاده کند و در آن صورت سهم کارفرما و بیمه شده چقدر می شود ؟ آیا می توانم برای خودم بیمه مشاغل آزاد پرداخت کنم ؟ صندوق هنرمندان نوشتند که اگر از بیمه حرف و مشاغل آزاد استفاده کنم ۱۰ درصد ارشاد می پردازد می شود بفرمایید چقدر میشه بیمه ام ؟

1.     نه ! روزنامه نمی تواند از مشوق های بیمه ای استفاده کند . ظاهرا برای آن 5 نفر استفاده کرده است .

2.     اگر مجرد هستید بهتر است بیمه حرف و مشاغل 12 درصد استفاده کنید و اگر متاهل هستید می توانید 16 درصد یا 18 درصد را انتخاب کنید .

3.     بیمه حرف و مشاغل از 12 درصد تا 18 درصد سه دسته شده است و دقیقا نمی توان مبلغ آن را گفت . بین 180 هزار تومان تا 250 هزار تومان است و 44 هزار تومان نیز هزینه دفترچه درمانی است .  

4.     اگر از بیمه حرف و مشاغل آزاد یا دیگر بیمه های خویش فرما استفاده کنید اگر روزی سختی کار به خبرنگاران بخورد نمی تواند استفاده کنید .

جدیدتر قدیمی تر