محاسبه آنلاین دیه

 غریب : سلام وقتتون بخیر ! رای نهایی دادگاه صادر شده است . طبق موارد ذکر شده امکان محاسبه دیه هست ؟! گزارش مرجع انتظامی و شکايت شاکی ، گواهی پزشکی قانونی ، نظريه افسر کاردان فنی تصادفات که علت تامه وقوع تصادف را بی احتياطی از جانب متهم تشخيص و اعالم نموده است و با توجه به اقرار متهم در کليه مراحل وبا توجه به کيفرخواست صادره از ناحيه دادسرای محترم عمومی و انقالب اصفهان لذا از نظر دادگاه انتساب بزه به متهم محرز است .

 دادگاه از حيث جنبه عمومی جرم و به استناد ماده717 از قانون تعزيرات و با رعايت بند يک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت متهم موصوف را به پرداخت مبلغ سه ميليون و سيصد هزار ریال جزای نقدی (000.300.3 ) در حق صندوق دولت محکوم می نمايد . لکن دادگاه با لحاظ مواد 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی کيفر عالمی را به مدت يک سال تعليق می نمايد تا چنانچه ظرف اين مدت مرتکب بزه تا درجه 6 نشود يا مرتکب بزه مستوجب حد يا قصاص نگردد .

مجازات ايشان از سجل کيفری ايشان حذف شود و اال عالوه بر اجرای مجازات بزه جديد کيفرهای تعليقی درباره ايشان اجرا گردد.از جهت جنبه خصوصی جرم نيز به استناد بند ب ماد291ومواد 448و488و709و710و714و449و569 از قانون مجازات اسالمی 92 به پرداخت صددرصد ارش و ديات ذيل الذكردر حق مصدوم محكوم مي نمايد.ضمنا پرداخت اين ارش و ديات عالمی حداکثر ظرف دو سال از تاريخ وقوع حادثه خواهد بود .

 بيمه گر حسب شرايط مندرج در بيمه نامه به لحاظ عدم اشتراط و انقضا زمان و مهلت قانونی برای پرداخت خسارات بالفاصله پس از قطعيت دادنامه به قائم مقامی از محکوم عليه ملزم به ايفای تعهد و اجرای کامل آن است :

1.     يک و نيم دينار

2.      3 در صد ديه کامل مرد مسلمان

3.     يک و نيم درصدديه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش

4.     يک پنجم از يک دهم از يک دوم از چهار پنجم ديه کامل مرد مسلمان به ترتيب بابت ديه کبودی در انگشت شست و ديه خراشيدگی حارصه در زانوی چپ و ساق راست و ديه جراحت داميه در زانوی چپ (2عدد) و ارش تورم در شست و ارش خونمردگی بستر ناخن و ارش حارصه در شانه راست و ديه شکستگی استخوان بند دوم انگشت شست پای چپ که بهبود يافته است . بعداز این رای دادگاه باید چکارکنم ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

2.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

3.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

4.     0.8 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 160 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر