مراحل بازنشستگی تامین اجتماعی

 شیرزاد برادری : حدود 17 یا 18 سال سابقه کار در مشاغل سخت را بطور متناوب دارم وقتی سابقه خودم را  جمع می کنم ، چون مشاغل سخت یک و نیم برابر محاسبه می شود .

 تقریبا بیست یا الی بیست و پنج سال سابقه دارم ، اما بعلت بیماری و درد ایجاد شده در کمرم نمی توانم به کار ادامه بدهم . می خواهم تقاضای بازنشستگی بدهم . نمی دانم ابتدا درخواست خود را به اداره کار بدهم یا تامین اجتماعی ! لطفا" راهنماییم کنید که درخواستم را ابتدا به ساکن به کدام سازمان بدهم ؟

1.     برای محاسبه مشاغل سخت و زیان آور باید درخواست تان را به اداره کار بدهید .

2.     برای بازنشستگی باید درخواست تان را به تامین اجتماعی دهید .

3.     ابتدا درخواست تان را به کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار بدهید. 

نظرات