زمان شروع طرح طبقه بندی مشاغل

 فردین امینی : سلام ! طرح طبقه بندي از چه سالي شروع شده و اگر كساني ما قبل از اين طرح سابقه كار دارند تكليف آن سابقه قبلي چي مي شود. چون شركت ما ده ساله كه در آن مشغول كار هستيم ! مي گوید اين طرح از سال 93 اجرا مي شود ؟

1.     مهم نیست طرح از چه سالی شروع شده باشد . باید تمام سوابق تان برای تعیین امتیاز محاسبه شود .

2.     طرح طبقه بندی مشاغل از سال 69 آغاز شده است.

جدیدتر قدیمی تر