محاسبه دیه آنلاین

 غریب : یک و نیم دینار و ۳ درصد دیه کامل مرد مسلمان ، یک و نیم درصد دیه کامل مردمسلمان به عنوان ارش و یک پنجم از یک دهم از یک دوم از چهار پنجم دیه کامل مرد مسلمان چه قدر می شود  ؟

1.     4.5 درصد دیه کامل معادل 12 میلیون و 150 هزار تومان

2.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

3.     0.8 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 160 هزار تومان

نظرات