معافیت از پرداخت حق بیمه سربازی

 امین : اگر قبل از خدمت ۱ سال بیمه داشته باشم ، ۲سال سربازی رایگان جزء سوابق می شود ؟ و چه زمانی می شود برای خرید بیمه سربازی اقدام کرد .بعد از  اتمام خدمت می توانم خرید کنم ؟

1.     اگر قبل از 7 مرداد سال 1385 خدمتتان تمام شده باشد و قبل از آن بیمه پرداز باشید نیازی به پرداخت حق بیمه دوران سربازی ندارید و دوران خدمت جزء سابه تان محسوب می شود .

2.     در حالات دیگر باید خدمتتان تمام شود و البته 2 سال هم سابقه بیمه داشته باشید تا بتوانید خدمتتان را بخرید .

جدیدتر قدیمی تر