مدت زمان پرداخت دیه

 محمد بزرگان : مهره هفتم عصبی ام آسیب دیده است . یک الی ده درصد دیه کامل ۶۰۰۰۰۰ ریال پرداخت کردم . پرونده ام امروز پزشک قانونی بسته شد . چقدر طول می کشد تا دیه ام پرداخت شود ؟ حدود 2 ماه دادگاه طول می کشد و 1 ماه هم بیمه طول می دهد . 

جدیدتر قدیمی تر