آیا ساعت ناهار و نماز جزء ساعت کاری است و مشمول پرداخت حقوق است ؟

 آیا ساعت ناهار و نماز جزء ساعت کاری است و مشمول پرداخت حقوق است ؟

طبق قانون کار ساعت ناهاری و نمازی جز ساعات کاری محسوب نمی‌شود و باید از مجموع ساعات کار روزانه یا هفتگی کسر شود. اگر در کارگاهی شروع به کار کرده‌اید و از گذشته در آن کارگاه عرف بر این بوده است که ساعت ناهاری و نمازی و یا حتی سحر و افطاری جز ساعات کاری محسوب می‌شود این عرف به روال  قبل انجام می‌پذیرد و مشکل خاصی ندارد. البته طبق قانون کار زمان‌هایی که کارگر در راه است تا به محل کار برسد نیز جزء ساعات کاری محسوب می‌شود اما این قانون عملاً در کارگاه‌ها رعایت نمی‌شود.


جدیدتر قدیمی تر