آیا می توان بیشتر از یک دفترچه درمانی داشت؟

 سلام! ببخشید در جریان این قانون هستم که در صورت داشتن بیش از یک دفترچه درمانی، به استثنای یکی مابقی حذف میشوند. میخواستم شماره این مصوبه و سال تصویب و ارگان تصویب کننده را بدانم؟ برای نوشتن یک درخواست حقوقی به این جزئیات نیاز دارم؟ 

شماره مصوبه و ارگان تصویب کننده ای در این زمینه وجود ندارد. صندوق های مختلف بازنشستگی مانند صندوق نیروهای مسلح ، تامین اجتماعی ، بیمه روستاییان و صندوق درمانی مانند بیمه سلامت خودشان در دوره های زمانی مختلف شروع به انجام این کار کردند. قرار بوده است تا پایان برنامه ششم توسعه رفع همپوشانی بیمه ای صورت پذیرد یعنی تا پایان سال 1402


جدیدتر قدیمی تر