دیه شکستگی مهره کمر چند درصد است؟

 من شوهرم تصادف کرده و دو تا از مهره های کمرش شکسته است . می شود بگوئید چقدر دیه بهش تعلق می گیرد ؟ 10 درصد دیه تعلق می گیرد . معادل 23 میلیون و 100 هزار تومان .

نظرات