شکایت بابت حقوق به اداره کار

 رقیه کاظمی : آیا اگر کارفرما به رای هیات حل اختلاف اعتراض نماید و رای در دیوان نقض شود و در همین موقع کارگر متوجه شود که مابه التفاوت حقوق را در رای هیات حل اختلاف حساب نشده  است ،  با توجه به اینکه دوباره پرونده در حال بررسی می باشد آیا رای هیات حل اختلاف قابلیت اصلاح و محاسبه دوباره مابه التفاوت حقوق کارگر را دارد ؟  با توجه به اینکه در دادخواست کارگر به آن اشاره شده ولی هیات محاسبه ننموده است ؟ بله دارد و حتما در بررسی مجدد که شما هم دعوت می شوید به این موضوع اشاره کنید.

نظرات